Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Wyjaśnij, dlaczego podczas stresu nie odczuwa się głodu?

Wyjaśnij, dlaczego podczas stresu nie odczuwa się głodu?

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Przyjmowanie pokarmów i gospodarka zasobami energetycznymi pozostają pod kontrolą
układu nerwowego i hormonalnego. Szczególne znaczenie mają tu dwa antagonistycznie
działające ośrodki pokarmowe: ośrodek głodu i ośrodek sytości zlokalizowane w podwzgórzu – części mózgowia. Na czynności ośrodków głodu i sytości wpływa wiele różnych sygnałów, m.in. obniżenie poziomu glukozy we krwi pobudza ośrodek głodu, a wzrost poziomu glukozy we krwi – pobudza ośrodek sytości.
Na schemacie przedstawiono powiązania między niektórymi narządami człowieka. Linią
przerywaną zaznaczono działanie hormonów, a linią ciągłą – bezpośredni wpływ układu
nerwowego.

Wyjaśnij, dlaczego podczas stresu nie odczuwa się głodu?

a) Podaj nazwę narządu oznaczonego na schemacie literą X.

b) Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego podczas stresu
nie odczuwa się głodu.

c) Wybierz spośród A–D i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.
Ośrodki głodu i sytości znajdują się w
A. kresomózgowiu.
B. międzymózgowiu.
C. śródmózgowiu.
D. rdzeniu przedłużonym.