Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną.

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną.

W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 4,0.

Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.

W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności zmieszano 1 mol tlenku węgla(II) z parą wodną w ilości trzykrotnie większej od ilości stechiometrycznej. Mieszaninę utrzymywano
w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej przez układ.

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną.

Oblicz liczbę moli każdej substancji znajdującej się w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi opisanej reakcji.