Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Reakcje miedzi

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Reakcje miedzi

Reakcje miedzi

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Poniższy schemat przedstawia przemiany, jakim ulega miedź i jej związki.

Reakcje miedzi

1. Rozstrzygnij, czy substancją A może być kwas solny o stężeniu 10 % masowych. Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odwołaj się do właściwości miedzi i kwasu solnego.
Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

2. Napisz wzór sumaryczny substancji B, jeśli wiadomo, że po zajściu reakcji i odsączeniu osadu w roztworze obecne były kationy sodu i aniony chlorkowe. Napisz w formie jonowej równanie reakcji 3., której produktem jest m.in. jon kompleksowy o wzorze [Cu(NH3)4]2+.

Wzór substancji B:


Równanie reakcji 3.:


 

3. Spośród podanych poniżej wzorów wybierz wzory wszystkich substancji, w których wodnych roztworach na zimno roztwarza się wodorotlenek miedzi(II). Napisz numery wybranych wzorów.

Reakcje miedzi

Wybrane wzory:

Reakcje miedzi

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Poniższy schemat przedstawia przemiany, jakim ulega miedź i jej związki.

Reakcje miedzi

1. Rozstrzygnij, czy substancją A może być kwas solny o stężeniu 10 % masowych. Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odwołaj się do właściwości miedzi i kwasu solnego.
Rozstrzygnięcie:


Uzasadnienie:

 

2. Napisz wzór sumaryczny substancji B, jeśli wiadomo, że po zajściu reakcji i odsączeniu osadu w roztworze obecne były kationy sodu i aniony chlorkowe. Napisz w formie jonowej równanie reakcji 3., której produktem jest m.in. jon kompleksowy o wzorze [Cu(NH3)4]2+.

Wzór substancji B:


Równanie reakcji 3.:


 

3. Spośród podanych poniżej wzorów wybierz wzory wszystkich substancji, w których wodnych roztworach na zimno roztwarza się wodorotlenek miedzi(II). Napisz numery wybranych wzorów.

Reakcje miedzi

Wybrane wzory: