Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 24

Zadanie 24

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 24. (3 pkt)

Na schemacie przedstawiono proces translacji, a poniżej – fragment tabeli kodu
genetycznego.

Zadanie 24 Zadanie 24

a) Uzupełnij schemat – odczytaj z fragmentu tabeli kodu genetycznego nazwę kolejnego
aminokwasu i wpisz ją w ramce wskazanej strzałką na schemacie.

Zadanie 24

b) Zaznacz poniżej dwa zdania zawierające poprawne informacje dotyczące przebiegu
i lokalizacji procesu translacji.

A. W procesie translacji biorą udział kwasy nukleinowe: DNA, mRNA, tRNA.

B. W komórkach eukariotycznych translacja zwykle zaczyna się od kodonu startowego AUG.

C. Proces translacji u organizmów eukariotycznych zachodzi w jądrze komórkowym.

D. W wyniku translacji powstaje łańcuch polipeptydowy o sekwencji aminokwasów
określonej przez mRNA.

E. Translacja kończy się wtedy, gdy pojawi się kodon STOP kodujący jeden z trzech
aminokwasów kończących syntezę białka.