Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (2 pkt)

Analiza czynników odpowiedzialnych za współczesne wymieranie roślin w Europie ujawnia,
że zjawisko to ma bardzo złożony charakter. Jedną z przyczyn wymierania roślin jest trwała
zmiana abiotycznych warunków siedliskowych. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
(OPN) przeprowadzono badania nad wpływem działalności gospodarczej człowieka
na liczebność występującuych tam gatunków roślin. Wyniki badań wybranych form
działalności człowieka przedstawiono na wykresie.

Zadanie 26

a) Na podstawie analizy wykresu określ, która forma działalności człowieka okazała się
najbardziej niszcząca dla flory OPN. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając zmiany
w bogactwie gatunkowym.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b) Zaznacz spośród A–C najskuteczniejszą formę ochrony dla ginących gatunków roślin
w Ojcowskim Parku Narodowym. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 26

A. uprawianie ginących gatunków w ogrodach botanicznych

Zadanie 26

B. ochrona czynna w miejscu ich występowania

Zadanie 26

C. ochrona gatunkowa

Zadanie 26

Uzasadnienie………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..