Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Aldehydy i ketony ulegają reakcji z wodą, w wyniku czego tworzą diole.

Aldehydy i ketony ulegają reakcji z wodą, w wyniku czego tworzą diole.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Aldehydy i ketony ulegają reakcji z wodą, w wyniku czego tworzą diole. Ta reakcja – nazywana reakcją hydratacji – jest odwracalna, a jej wydajność zależy od struktury związku karbonylowego, np. wodny roztwór metanalu zawiera 0,1% aldehydu i 99,9% produktu jego hydratacji, ale wodny roztwór propanonu zawiera 99,9% ketonu i 0,1% diolu (w temperaturze około 20 oC). Propanon reaguje z wodą zgodnie z równaniem:

Aldehydy i ketony ulegają reakcji z wodą, w wyniku czego tworzą diole.

Opisana reakcja w czystej wodzie zachodzi powoli, ale jest katalizowana zarówno przez kwas, jak i przez zasadę. Reakcja hydratacji katalizowana zasadą zachodzi etapami zilustrowanymi poniższymi równaniami (kropkami zaznaczono wolne elektrony walencyjne atomów tlenu).

Aldehydy i ketony ulegają reakcji z wodą, w wyniku czego tworzą diole.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno właściwe określenie spośród
podanych w każdym nawiasie.

Hydratacja propanonu jest reakcją (addycji / eliminacji / substytucji). Mechanizm opisanej reakcji jest (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy). Przyłączenie jonu hydroksylowego do atomu węgla grupy karbonylowej w cząsteczce propanonu jest możliwe, ponieważ ten atom jest obdarzony cząstkowym ładunkiem (dodatnim / ujemnym) wskutek polaryzacji wiązania z atomem (tlenu / węgla / wodoru).

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Aldehydy i ketony ulegają reakcji z wodą, w wyniku czego tworzą diole.

Oceń, czy prowadzenie reakcji hydratacji propanonu w obecności mocnej zasady skutkuje większą zawartością diolu w mieszaninie poreakcyjnej (w temperaturze około 20 oC). Odpowiedź uzasadnij.

Ocena:

Uzasadnienie: