Chemia: 2018 MAJ NR - Zadanie 24

Zadanie 24

2018 MAJ NR

Wróć do listy

Zadanie 24. (0–1)

Na przebieg reakcji propenu z bromowodorem ma wpływ obecność nadtlenków
w mieszaninie reakcyjnej, co zilustrowano na poniższym schemacie.

Zadanie 24

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych
w nawiasie.

Gdy w środowisku reakcji nie ma nadtlenków, bromowodór przyłącza się do propenu
(niezgodnie / zgodnie) z regułą Markownikowa. Ta addycja przebiega poprzez tworzenie
drobin z ładunkiem dodatnim zlokalizowanym na atomie węgla. Jest to addycja
(rodnikowa / nukleofilowa / elektrofilowa) do podwójnego wiązania węgiel – węgiel.

Gdy w środowisku reakcji są obecne nadtlenki, addycja jest (niezgodna / zgodna) z regułą
Markownikowa. W tej reakcji przejściowo tworzy się (karbokation pierwszorzędowy /
karbokation drugorzędowy / rodnik pierwszorzędowy / rodnik drugorzędowy).