Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Reakcja z odczynnikiem Gilmana

Reakcja z odczynnikiem Gilmana

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Chlorowcopochodne alkanów reagują z metalicznym litem, w wyniku czego tworzą związki litoorganiczne (których wzór w uproszczeniu można zapisać jako RLi). Reakcja przebiega zgodnie ze schematem:

Reakcja z odczynnikiem Gilmana

Związki litoorganiczne gwałtownie reagują z wodą z wydzieleniem wolnego węglowodoru. Roztwór po takiej reakcji ma odczyn zasadowy. W reakcjach związków litoorganicznych z jodkiem miedzi(I) powstaje związek miedziolitoorganiczny R2CuLi zgodnie z poniższym schematem:

Reakcja z odczynnikiem Gilmana

Związek R2CuLi jest zwany odczynnikiem Gilmana. Ten odczynnik może reagować z inną chlorowcopochodną, w wyniku czego tworzy odpowiedni węglowodór (R–R’), co zilustrowano schematem:

Reakcja z odczynnikiem Gilmana

Napisz

• w formie cząsteczkowej równanie reakcji chloroetanu z litem. Związki organiczne
przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).

• w formie cząsteczkowej równanie reakcji metylolitu (CH3Li) z wodą.

Przeprowadzono reakcję, podczas której na drugorzędową chloropochodną alkanu podziałano
odczynnikiem Gilmana. Wśród produktów reakcji obecny był 2-metylopropan.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie opisanej reakcji. Chloropochodną alkanu oraz
2-metylopropan przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).