Chemia: 2018 MAJ NR - Zadanie 33

Zadanie 33

2018 MAJ NR

Wróć do listy

Zadanie 33. (0–1)

Witamina D jest ogólną nazwą dla dwóch związków: witaminy D2 oraz witaminy D3
o podanych poniżej wzorach.

Zadanie 33

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych
w nawiasie.

1. Witamina D2 oraz witamina D3 są związkami organicznymi o podobnej strukturze, ale
różnią się rodzajem łańcucha węglowodorowego przyłączonego do pierścienia
(sześcioczłonowego / pięcioczłonowego).

2. Witamina D2 oraz witamina D3 (są / nie są) względem siebie izomerami.

3. W cząsteczce witaminy D2 oraz witaminy D3 (znajdują się / nie znajdują się)
asymetryczne atomy węgla.

4. Po porównaniu budowy witaminy D2 oraz budowy witaminy D3 można stwierdzić, że
liczba wiązań π w cząsteczce witaminy D2 jest (większa / mniejsza) niż liczba wiązań π
w cząsteczce witaminy D3.