Chemia: 2018 MAJ NR - Zadanie 35

Zadanie 35

2018 MAJ NR

Wróć do listy

Informacja do zadań 35.–36.

Glikozydy to grupa związków organicznych stanowiących połączenie cukrów z innymi substancjami. Cząsteczka glikozydu jest złożona z części cukrowej oraz części niecukrowej. Ważną grupę glikozydów stanowią O-glikozydy, których cząsteczki powstają w wyniku reakcji kondensacji z udziałem grupy hydroksylowej cząsteczki cukru. Jednostki cukrowe występują zwykle w formie cyklicznej i łączą się z częścią niecukrową za pośrednictwem anomerycznego atomu węgla. Jednym z glikozydów jest salicyna o wzorze:

Zadanie 35 Zadanie 35

Zadanie 35. (0–2)

W środowisku kwasowym O-glikozydy ulegają hydrolizie. Jej produktami są cukier
i związek, od którego pochodziła niecukrowa część glikozydu.

Napisz wzór łańcuchowy (w projekcji Fischera) cukru powstającego w wyniku hydrolizy
salicyny. Uzupełnij poniższy schemat – wpisz w odpowiednie pola wzory grupy –OH lub
symbole atomów wodoru. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) związku, od którego
pochodziła niecukrowa część glikozydu.

Zadanie 35