30 czerwca, 2017

Czym jest kolegium arbitrażu i czy może to pomóc?

kolegium arbitrażu

Zamieszczam dla Was zasady dotyczące odwołania do kolegium arbitrażu:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/zasady_odwolania_do_KAE.pdf

 

ZASADY ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO PRZY
DYREKTORZE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Przepisy dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego stosuje się od 1 stycznia 2017 r.
1. Zdający, a w przypadku ucznia – uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy
punktów.
2. Zdający, a w przypadku ucznia – uczeń lub jego rodzice w odwołaniu wskazują zadanie lub
zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów, wraz
z uzasadnieniem, w którym wykazują, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych
przez niego:
a. jest merytorycznie poprawne oraz
b. spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego.
3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania dokonać
ponownej weryfikacji sumy punktów.
4. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na
uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na
uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania
dołącza się:
a. pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;
b. kopię karty odpowiedzi;
c. kopię informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.
6. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje
na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz
z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:
a. kopię karty odpowiedzi;
b. kopię informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów, o której mowa w pkt 9.19
7. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w pkt 5. i 6., dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej niezwłocznie informuje zdającego, a w przypadku ucznia – ucznia lub jego
rodziców, którzy wnieśli odwołanie.
8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których
mowa w pkt 5. i 6., w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację zdającego,
a w przypadku ucznia – ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 5., Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje
odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
10. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań egzaminacyjnych.
Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
11. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin
może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.
12. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do
zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania rozwiązań zadań,
ustalonych w celu zapewnienia porównywalności oceniania i sporządza pisemne uzasadnienie
zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu.
2
Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga
do sądu administracyjnego.
13. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w pkt 12.
14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie
i uzasadnienie, o których mowa w pkt 12., dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz
zdającemu, a w przypadku ucznia – uczniowi lub jego rodzicom, którzy wnieśli odwołanie.
15. Jeżeli w wyniku:
a. rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 12. lub
b. uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w pkt 5.
suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy
wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
16. W przypadku podwyższenia wyniku, o którym mowa w pkt 15., dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej
a. wydaje informację o wyniku części pisemnej egzaminu lub
b. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jeżeli zdający spełnił warunki
niezbędne do jego otrzymania, lub
c. anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie i wydaje
nowe świadectwo.
17. Tryb procedury wglądu, wnioskowania o weryfikację sumy punktów przez dyrektora OKE oraz
wnoszenia odwołania od rozstrzygnięcia dyrektora OKE do Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego jest przedstawiony na diagramie poniżej

8 0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.