Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Rola poszczególnych pierwiastków w procesach metabolicznych.

Rola poszczególnych pierwiastków w procesach metabolicznych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Pobierane przez rośliny z roztworu glebowego sole mineralne są źródłem pierwiastków niezbędnych do prawidłowego przebiegu w komórkach wielu przemian biochemicznych, m.in. związanych z procesem fotosyntezy. Poniżej przedstawiono przykłady funkcji, jaką
pełnią w tym procesie wskazane pierwiastki.

A. Jest składnikiem białek np. cytochromów uczestniczących w transporcie elektronów podczas fosforylacji fotosyntetycznej.

B. Niedobór tego pierwiastka uniemożliwia wytwarzanie w liściach zielonego barwnika – chlorofilu.

C. Jest składnikiem kompleksu enzymatycznego przeprowadzającego fotolizę wody.

D. Reguluje ruchy aparatów szparkowych oraz przepuszczalność błon uczestniczących w fosforylacjach fotosyntetycznych.

Do każdego z wymienionych poniżej pierwiastków chemicznych przyporządkuj spośród A–D jedną, właściwą rolę, pełnioną przez ten pierwiastek. Wpisz ich oznaczenia literowe.

żelazo

magnez

potas