Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Akumulacja związków chemicznych w łańcuchach pokarmowych.

Akumulacja związków chemicznych w łańcuchach pokarmowych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

DDD to środek chemiczny stosowany do zwalczania larw niektórych gatunków komarów. Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany stężenia DDD w organizmach tworzących fragment sieci pokarmowej jeziora, w którym środek ten był zastosowany.

Akumulacja związków chemicznych w łańcuchach pokarmowych.

a) Określ zależność między stężeniem DDD w organizmach a ich miejscem we fragmencie sieci pokarmowej przedstawionej na schemacie.

b) Wyjaśnij, dlaczego w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej stężenie DDD w organizmie ryby drapieżnej jest porównywalne ze stężeniem DDD w organizmie ptaka rybożernego.

c) Spośród podanych określeń wybierz i podkreśl dwa, które mogą poprawnie charakteryzować zależność międzygatunkową między rybą drapieżną i ptakiem rybożernym w przedstawionym fragmencie sieci pokarmowej.

Akumulacja związków chemicznych w łańcuchach pokarmowych.