Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Budowa układu pokarmowego człowieka.

Budowa układu pokarmowego człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.

Budowa układu pokarmowego człowieka.

a) Podaj nazwę enzymu wydzielanego w narządzie oznaczonym literą X i nazwę składnika pokarmowego, który jest przez niego rozkładany.

Enzym

Składnik pokarmowy

b) Podaj nazwę narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określ funkcję, jaką pełni ten narząd w układzie pokarmowym.

c) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Jedną z głównych funkcji struktury oznaczonej na rysunku literą Z jest

Budowa układu pokarmowego człowieka.