Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj - Budowa mitochondrium. Macierz mitochondrialna. Matrix. Grzebień mitochondrialny.

Budowa mitochondrium. Macierz mitochondrialna. Matrix. Grzebień mitochondrialny.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę mitochondrium.

Budowa mitochondrium. Macierz mitochondrialna. Matrix. Grzebień mitochondrialny.

Na podstawie: Biologia, pod red. N.A. Campbella, Poznań 2012.

a) Wybranym elementom budowy mitochondrium (A–C) przyporządkuj po jednym z procesów (1–4), jakie w nich zachodzą.

Elementy budowy mitochondrium
A. grzebień mitochondrialny
B. macierz mitochondrialna
C. rybosomy

Procesy
1. glikoliza
2. łańcuch oddechowy
3. cykl kwasu cytrynowego
4. synteza białka

b) Wybierz z poniższych (A–D) i zaznacz etap oddychania tlenowego, w którym powstaje najwięcej cząsteczek ATP w przeliczeniu na jedną cząsteczkę utlenionej glukozy.

A. glikoliza
B. powstawanie acetylo-CoA (reakcja pomostowa)
C. cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa)
D. łańcuch transportu elektronów (łańcuch oddechowy)