Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronów, znaczenie fotosystemów.

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronów, znaczenie fotosystemów.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji
świetlnych fotosyntezy u roślin.

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronów, znaczenie fotosystemów.

a) Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.

b) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Kompleks cytochromów znajduje się w (zewnętrznej błonie otoczki chloroplastu /
błonie tylakoidu). Pompa protonowa transportuje protony (do wnętrza tylakoidu / na zewnętrz tylakoidu). Powstaje gradient protonowy, dzięki któremu następuje (fotoliza wody / synteza ATP / synteza NADPH + H+).

c) Spośród poniższych odpowiedzi A–D wybierz i zaznacz tę, która zawiera poprawne informacje dotyczące fotosystemów uczestniczących w transporcie elektronów zachodzącym w sposób niecykliczny oraz produktów reakcji towarzyszących temu transportowi.

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronów, znaczenie fotosystemów.