Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Skroplony amoniak – rozpuszczalnikulegający autodysocjacji

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Skroplony amoniak – rozpuszczalnikulegający autodysocjacji

Skroplony amoniak – rozpuszczalnikulegający autodysocjacji

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Skroplony amoniak jest rozpuszczalnikiem, który – podobnie jak woda – ulega autodysocjacji polegającej na przeniesieniu protonu między cząsteczkami rozpuszczalnika. Rezultatem tego
procesu jest powstanie kationów NH₄⁺ i anionów NH₂⁻ . Wszystkie substancje chemiczne, które w skroplonym amoniaku zwiększają stężenie kationów NH₄⁺ , w tych warunkach są kwasami, a te związki chemiczne, które w skroplonym amoniaku zwiększają stężenie anionów NH₂⁻, są zasadami. Zobojętnianie w skroplonym amoniaku polega na reakcji kationów NH₄⁺ i anionów NH₂⁻ z wytworzeniem cząsteczek NH₃.

 

1. Napisz równanie autodysocjacji amoniaku zastosuj definicję kwasu i zasady Brønsteda. Wpisz wzory odpowiednich drobin do schematu.

 

Skroplony amoniak – rozpuszczalnikulegający autodysocjacji

2. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zobojętniania zachodzącej w skroplonym amoniaku między bromkiem amonu NHBr a amidkiem wapnia Ca(NH₂).

 

3. Amidek cynku o wzorze Zn(NH₂)nie rozpuszcza się w skroplonym amoniaku. Ten związek łatwo reaguje z chlorkiem amonu rozpuszczonym w skroplonym amoniaku, a także z amidkiem potasu o wzorze KNH₂. Oznacza to, że amidek cynku ma charakter amfoteryczny. Produktem reakcji z amidkiem potasu – użytym w nadmiarze – jest jon kompleksowy o liczbie koordynacji równej 4, w którym jony amidkowe NH2⁻ pełnią funkcję ligandów.

Napisz:

w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w skroplonym amoniaku
między amidkiem cynku a chlorkiem amonu;

w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w skroplonym amoniaku
między amidkiem cynku a amidkiem potasu użytym w nadmiarze.

 

4. W ciekłym amoniaku azotan(V) amonu wykazuje zdolność utleniającego roztwarzania metali tak jak kwas azotowy(V) w wodzie. Reakcja miedzi z azotanem(V) amonu w skroplonym
amoniaku przebiega zgodnie ze schematem:

Cu + NH₄⁺ + NO₃⁻ →  Cu²⁺ + NO₂⁻ + H2O + NH₃

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji – obecność jonów
NH₄⁺ . Określ stosunek molowy reduktora do utleniacza w tej reakcji.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

Stosunek molowy n reduktora : n utleniacza =

Skroplony amoniak – rozpuszczalnikulegający autodysocjacji

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Skroplony amoniak jest rozpuszczalnikiem, który – podobnie jak woda – ulega autodysocjacji polegającej na przeniesieniu protonu między cząsteczkami rozpuszczalnika. Rezultatem tego
procesu jest powstanie kationów NH₄⁺ i anionów NH₂⁻ . Wszystkie substancje chemiczne, które w skroplonym amoniaku zwiększają stężenie kationów NH₄⁺ , w tych warunkach są kwasami, a te związki chemiczne, które w skroplonym amoniaku zwiększają stężenie anionów NH₂⁻, są zasadami. Zobojętnianie w skroplonym amoniaku polega na reakcji kationów NH₄⁺ i anionów NH₂⁻ z wytworzeniem cząsteczek NH₃.

 

1. Napisz równanie autodysocjacji amoniaku zastosuj definicję kwasu i zasady Brønsteda. Wpisz wzory odpowiednich drobin do schematu.

 

Skroplony amoniak – rozpuszczalnikulegający autodysocjacji

2. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zobojętniania zachodzącej w skroplonym amoniaku między bromkiem amonu NHBr a amidkiem wapnia Ca(NH₂).

 

3. Amidek cynku o wzorze Zn(NH₂)nie rozpuszcza się w skroplonym amoniaku. Ten związek łatwo reaguje z chlorkiem amonu rozpuszczonym w skroplonym amoniaku, a także z amidkiem potasu o wzorze KNH₂. Oznacza to, że amidek cynku ma charakter amfoteryczny. Produktem reakcji z amidkiem potasu – użytym w nadmiarze – jest jon kompleksowy o liczbie koordynacji równej 4, w którym jony amidkowe NH2⁻ pełnią funkcję ligandów.

Napisz:

w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w skroplonym amoniaku
między amidkiem cynku a chlorkiem amonu;

w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w skroplonym amoniaku
między amidkiem cynku a amidkiem potasu użytym w nadmiarze.

 

4. W ciekłym amoniaku azotan(V) amonu wykazuje zdolność utleniającego roztwarzania metali tak jak kwas azotowy(V) w wodzie. Reakcja miedzi z azotanem(V) amonu w skroplonym
amoniaku przebiega zgodnie ze schematem:

Cu + NH₄⁺ + NO₃⁻ →  Cu²⁺ + NO₂⁻ + H2O + NH₃

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji – obecność jonów
NH₄⁺ . Określ stosunek molowy reduktora do utleniacza w tej reakcji.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

Stosunek molowy n reduktora : n utleniacza =