Biologia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 4

Zadanie 4

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 4. (3 pkt)

Energii niezbędnej do wywołania skurczu mięśnia dostarcza związek chemiczny – ATP
(adenozynotrifosforan). Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu dwie drogi (szlaki
metaboliczne) uzyskiwania ATP przez komórki mięśniowe w procesie oddychania: droga A
składająca się z procesów oznaczonych na schemacie cyframi I i II oraz droga B – składająca
się z procesów I i III.

Zadanie 4

a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie cyfrą I oraz miejsce jego przebiegu
w komórce.

Nazwa procesu: …………………………………………………………………………………

Lokalizacja w komórce: ………………………………………………………………………..

Zadanie 4

b) Uzupełnij poniższe zdania – określ, czy dana droga uzyskiwania energii jest procesem
tlenowym czy beztlenowym. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje
przedstawione na schemacie.

Droga A jest procesem …………………………………………… , ponieważ …………………………………………………. .

Droga B jest procesem …………………………………………… , ponieważ …………………………………………………. .