Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Stechiometria reakcji glinu z chlorem.

Stechiometria reakcji glinu z chlorem.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Chlorek glinu otrzymuje się w reakcji glinu z chlorowodorem lub działając chlorem na glin. Związek ten tworzy kryształy, rozpuszczalne w wodzie zakwaszonej kwasem solnym. Z roztworów tych krystalizuje uwodniona sól – tak zwany heksahydrat chlorku glinu [gr. héks = sześć]. Hydraty (sole uwodnione) to sole zawierające w sieci krystalicznej cząsteczki wody, np. dekahydrat węglanu sodu, Na2CO3·10H2O. Zapis ten oznacza, że w sieci krystalicznej tej soli na 2 jony Na+ i 1 jon CO3 2– przypada 10 cząsteczek wody.
Chlorek glinu jest stosowany jako katalizator w wielu syntezach organicznych.

Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Chemia, Warszawa 2001

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji ilustrujące wymienione w informacji metody otrzymywania chlorku glinu.

Równanie reakcji ilustrujące I metodę:

 

Równanie reakcji ilustrujące II metodę:

 

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu.