Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 20

Zadanie 20

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 20.

Gorący, stężony kwas siarkowy(VI) reaguje z niektórymi niemetalami. Jego reakcja
z węglem przebiega zgodnie z poniższym schematem

Zadanie 20 Zadanie 20

Zadanie 20.1. (1 pkt)

Zadanie 20

Uzupełnij schemat – wpisz stopnie utlenienia węgla i siarki.

Zadanie 20 Zadanie 20

Zadanie 20.2. (1 pkt)

Zadanie 20

W puste pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem „+”) oraz liczbę
elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−”).

Zadanie 20 Zadanie 20

Zadanie 20.3. (1 pkt)

Zadanie 20

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

Zadanie 20 Zadanie 20

Zadanie 20.4. (1 pkt)

Zadanie 20

Uzupełnij poniższe zdanie – podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie.

W opisanej reakcji kwas siarkowy(VI) ulega (redukcji / utlenianiu) do tlenku siarki(IV),
przez co powoduje (redukcję / utlenianie) węgla do tlenku węgla(IV).