Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Dlaczego synteza komplementarnych nici polinukleotydowych przebiega w inny sposób wzdłuż nici A niż wzdłuż nici B?

Dlaczego synteza komplementarnych nici polinukleotydowych przebiega w inny sposób wzdłuż nici A niż wzdłuż nici B?

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono proces replikacji DNA w obrębie pojedynczych widełek
replikacyjnych.

Dlaczego synteza komplementarnych nici polinukleotydowych przebiega w inny sposób wzdłuż nici A niż wzdłuż nici B?

a) Wyjaśnij, dlaczego synteza komplementarnych nici polinukleotydowych przebiega w inny sposób wzdłuż nici A niż wzdłuż nici B.

b) Wymienionym poniżej nazwom enzymów (1.–3.) przyporządkuj spośród A–D funkcję, jaką pełni każdy z nich podczas replikacji.

A. Łączenie kolejnych nukleotydów w łańcuch polinukleotydowy komplementarny do
matrycy pojedynczej nici DNA.
B. Katalizowanie powstawania wiązań fosfodiestrowych łączących fragmenty Okazaki.
C. Rozplatanie helisy i rozrywanie wiązań wodorowych między nićmi w cząsteczce DNA,
co umożliwia rozpoczęcie procesu replikacji.
D. Usuwanie starterów RNA z nici.
1. ligaza DNA …….……. 2. polimeraza DNA ………….. 3. helikaza DNA …………..