Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Budowa przeciwciał IgG, łańcuchy lekkie i łańcuchy ciężkie.

Budowa przeciwciał IgG, łańcuchy lekkie i łańcuchy ciężkie.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki przeciwciała – immunoglobuliny klasy IgG. Ta cząsteczka składa się z połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów polipeptydowych:
• dwóch takich samych łańcuchów ciężkich
• dwóch takich samych łańcuchów lekkich.
Część fragmentu Fab oznaczona na schemacie literą V charakteryzuje się wysoką zmiennością struktury – każdy rodzaj przeciwciała ma w tym obszarze inną strukturę przestrzenną, natomiast fragment Fc jest stały, czyli taki sam dla wszystkich przeciwciał w danej klasie.

Budowa przeciwciał IgG, łańcuchy lekkie i łańcuchy ciężkie.

Na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy określ rolę fragmentu Fab i rolę fragmentu Fc tego przeciwciała. Wybierz odpowiedź spośród 1.–3. i wpisz w wyznaczone miejsce.

 

Fragment Fab ……………
Fragment Fc ……………..
1. wiąże się specyficznie z określonymi antygenami.
2. łączy się z łańcuchami lekkimi innych przeciwciał.
3. przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej
komórek efektorowych układu odpornościowego.

Podaj liczbę mostków disiarczkowych, które stabilizują 4-rzędową strukturę przedstawionej immunoglobuliny.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–4.

Przeciwciała są zawarte w

Budowa przeciwciał IgG, łańcuchy lekkie i łańcuchy ciężkie.