Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła - Przebieg fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.

Przebieg fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie dotyczące warunków przebiegu fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej. W tym celu przygotowano cztery zestawy doświadczalne A–D:

• Jednakowej długości pędy moczarki kanadyjskiej umieszczono w zlewkach z wodnym roztworem sody oczyszczonej, które następnie przykryto szklanym lejkiem. Na szczycie każdego lejka umieszczono szklaną probówkę wypełnioną wodą.
• Wszystkie zestawy oświetlano światłem o takim samym natężeniu, ale w każdym zestawie utrzymywano inną temperaturę wody.

Na rysunkach przedstawiono wyniki przeprowadzonego doświadczenia uzyskane w zestawach A–D.

Przebieg fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.

Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia.

Określ, w którym zestawie doświadczalnym (A–D) proces fotosyntezy zachodził z największą intensywnością. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do przedstawionych wyników doświadczenia.