Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Budowa cząsteczki trichlorku fosforu. Charakter wiązania.

Budowa cząsteczki trichlorku fosforu. Charakter wiązania.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Cząsteczka trichlorku fosforu o wzorze PCl3 ma budowę przestrzenną podobną do struktury cząsteczki amoniaku.

Określ charakter wiązania chemicznego (wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane) w cząsteczce trichlorku fosforu i napisz wzór elektronowy tej cząsteczki. Zaznacz kreskami wiążące i wolne pary elektronowe.

Budowa cząsteczki trichlorku fosforu. Charakter wiązania.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Orbitalom walencyjnym atomu centralnego w cząsteczce trichlorku fosforu przypisuje się
hybrydyzację typu (sp / sp2/ sp3). Atom centralny (nie stanowi bieguna elektrycznego /
stanowi biegun elektryczny dodatni / stanowi biegun elektryczny ujemny) w tej cząsteczce.