Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - mutacje genetyczne

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - mutacje genetyczne

mutacje genetyczne

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na schemacie A przedstawiono początkowy fragment polipeptydu, obejmujący pierwsze cztery reszty aminokwasowe łańcucha liczącego łącznie 172 reszty aminokwasowe. Na skutek mutacji w trzeciej pozycji czwartego kodonu w genie kodującym ten polipeptyd dochodzi do przedwczesnego zakończenia translacji i powstaje skrócony peptyd składający się tylko z trzech reszt aminokwasowych (schemat B).

mutacje genetyczne

1. Podaj sekwencję aminokwasową fragmentu polipeptydu przedstawionego na schemacie A. Sekwencję zapisz od końca aminowego do końca karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami trójliterowymi.

 

2. Podaj dwie możliwe sekwencje nukleotydowe mRNA kodujące fragment polipeptydu przedstawiony na schemacie A. Sekwencje zapisz od końca 5′ do końca 3′.

1.
2.

 

3. Podaj sekwencję nukleotydową czwartego kodonu mRNA kodującego tripeptyd przedstawiony na schemacie B. Sekwencję zapisz od końca 5 do końca 3.

 

4. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Kod genetycznyokreśla się jako zdegenerowany, co oznacza, że

A.różne organizmy mają ten sam kod genetyczny.
B. kolejne kodony następują bezpośrednio po sobie.

C. jeden aminokwas może być kodowany przez więcej niż jeden kodon.

D. kolejność kodonów w mRNA odpowiada kolejności reszt aminokwasowych w peptydzie.

mutacje genetyczne

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na schemacie A przedstawiono początkowy fragment polipeptydu, obejmujący pierwsze cztery reszty aminokwasowe łańcucha liczącego łącznie 172 reszty aminokwasowe. Na skutek mutacji w trzeciej pozycji czwartego kodonu w genie kodującym ten polipeptyd dochodzi do przedwczesnego zakończenia translacji i powstaje skrócony peptyd składający się tylko z trzech reszt aminokwasowych (schemat B).

mutacje genetyczne

1. Podaj sekwencję aminokwasową fragmentu polipeptydu przedstawionego na schemacie A. Sekwencję zapisz od końca aminowego do końca karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami trójliterowymi.

 

2. Podaj dwie możliwe sekwencje nukleotydowe mRNA kodujące fragment polipeptydu przedstawiony na schemacie A. Sekwencje zapisz od końca 5′ do końca 3′.

1.
2.

 

3. Podaj sekwencję nukleotydową czwartego kodonu mRNA kodującego tripeptyd przedstawiony na schemacie B. Sekwencję zapisz od końca 5 do końca 3.

 

4. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Kod genetycznyokreśla się jako zdegenerowany, co oznacza, że

A.różne organizmy mają ten sam kod genetyczny.
B. kolejne kodony następują bezpośrednio po sobie.

C. jeden aminokwas może być kodowany przez więcej niż jeden kodon.

D. kolejność kodonów w mRNA odpowiada kolejności reszt aminokwasowych w peptydzie.