wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Aby sprawdzić wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach storczyka Phalaenopsis ‘Edessa’, przeprowadzono doświadczenie składające się z dwóch etapów opisanych poniżej.

Etap 1. dziesięć niekwitnących roślin uprawiano przez dwa miesiące w pomieszczeniu o stałej temperaturze 28 °C i wilgotności względnej 75%. Liście roślin były oświetlane przez 12 godzin dziennie światłem o intensywności 100 μmol fotonów m2 s1.

Etap 2. następnie rośliny podzielono na dwie grupy (LL i HL) liczące po pięć roślin.

Przez 10 tygodni liście roślin były oświetlane przez 12 godzin dziennie:
w grupie LL słabym światłem (intensywność oświetlenia 50 μmol fotonów m2 s1) w grupie HL silnym światłem (intensywność oświetlenia 200 μmol fotonów m2 s1). W pierwszym dniu 1. tygodnia oraz w ostatnim dniu 4., 6. i 10. tygodnia trwania drugiego etapu doświadczenia pobrano próbki liści z obu grup roślin w celu określenia zawartości chlorofilu w przeliczeniu na powierzchnię liścia. Wyniki pomiarów przedstawiono na poniższych wykresach AD.

 

wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach

1. Oceń, czy dokończenia poniższego zdania prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

W ostatnim dniu trwania drugiego etapu doświadczenia

wpływ intensywności oświetlenia na zawartość chlorofilu w liściach

 

2. Określ, w jakim celu w pierwszym etapie doświadczenia wszystkie rośliny były uprawiane w takich samych warunkach środowiskowych.

 

3. Określ, w jakim celu wykonano pomiary zawartości chlorofilu w pierwszym dniu trwania drugiego etapu doświadczenia.

enzym RuBisCO

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Główną funkcją enzymu RuBisCO (karboksylaza/oksygenaza rybulozo1,5bisfosforanowa) jest przyłączanie dwutlenku węgla do rybulozo1,5bisfosforanu (RuBP) w cyklu Calvina.
Jednak w wysokiej temperaturze i przy wysokim stężeniu O2 znacznie wzrasta aktywność RuBisCO polegająca na przyłączaniu tlenu do RuBP, co daje początek fotooddychaniu. Skutkiem tego procesu jest znaczne zmniejszenie wydajności wiązania CO2 przez roślinę.
U roślin rejonów tropikalnych i subtropikalnych przeprowadzających fotosyntezę typu C4 proces fotooddychania jest ograniczony. Jest to związane z dwustopniowym mechanizmem wiązania dwutlenku węgla. Pierwotna asymilacja CO2 z wytworzeniem szczawiooctanu zachodzi w komórkach mezofilu, natomiast włączanie CO2 do cyklu Calvina zachodzi w komórkach pochwy okołowiązkowej. U niektórych roślin C4 w komórkach pochwy
okołowiązkowej nie ma fotosystemu II (PS II).

Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu przebieg fazy fotosyntezy niezależnej
od światła (fazy ciemnej) u roślin C4.


Uwaga: nie zachowano stechiometrii przedstawionych reakcji.

enzym RuBisCO


1. Podaj nazwy etapów cyklu Calvina oznaczonych na schemacie literami A, B i C.


A.

B.

C.

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.
Literą X na schemacie oznaczono

 

enzym RuBisCO

3. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące fotosyntezy typu C4 są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

enzym RuBisCO

4. Wykaż związek między ograniczeniem procesu fotooddychania u roślin C4 a:

1.dwuetapowym mechanizmem wiązania dwutlenku węgla

2.brakiem PS II w komórkach pochew okołowiązkowych.

Układ oddechowy człowieka a układ tchawkowy owadów

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Układ oddechowy człowieka tworzą drogi oddechowe oraz płuca. Tchawica (rysunek A) stanowi odcinek dolnych dróg oddechowych. Pierścienie obecne w ścianie tchawicy mają kształt podkowiasty.
U owadów tlen do komórek ciała jest dostarczany przez układ tchawkowy. Tchawki
(rysunek B) stanowią kanały powietrzne, których ścianę tworzy nabłonek będący przedłużeniem epidermy pokrywającej ciało owada. Ten nabłonek wytwarza pokrytą
woskami kutykularną wyściółkę tchawki, w której można wyróżnić takie same warstwy jak w kutykuli tworzącej szkielet zewnętrzny owada. Na przekroju tchawki widoczne pierścieniowe zgrubienia kutykuli.

Układ oddechowy człowieka a układ tchawkowy owadów

1. Podaj nazwę białka stanowiącego główny składnik pierścieni tchawicy człowieka oraz nazwę polisacharydu stanowiącego główny składnik zgrubień kutykuli w tchawkach owadów.

Białko stanowiące główny składnik pierścieni tchawicy człowieka:

Polisacharyd stanowiący główny składnik zgrubień kutykuli w tchawkach owadów:

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierało informacje prawdziwe dotyczące budowy tchawicy człowieka. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.

Tchawica człowieka rozpoczyna się bezpośrednio za (gardłem / krtanią), a na dolnym końcu dzieli się na (oskrzela główne / oskrzeliki).

 

3. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W celu wzrokowej oceny w czasie rzeczywistym wyglądu błony śluzowej tchawicy wykonuje się

A. spirometrię.

B. RTG klatki piersiowej.

C. bronchoskopię.

D. gastroskopię.

Krzywa wiązania tlenu

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Krzywa wiązania tlenu przedstawia wysycenie cząstkowe hemoglobiny w zależności od ciśnienia cząstkowego tlenu. Wysyceniem cząstkowym nazywa się stosunek liczby miejsc zawierających związany tlen do całkowitej liczby miejsc zdolnych do wiązania tlenu w cząsteczkach hemoglobiny.
Na wiązanie tlenu przez hemoglobinę wpływają różne czynniki, m.in. stężenie
2,3bisfosfoglicerynianu (2,3BPG) w erytrocytach.


Na wykresie przedstawiono dwie krzywe wiązania tlenu:

czarna krzywa przedstawia dane uzyskane z użyciem ludzkiej hemoglobiny oczyszczonej (wyizolowanej z erytrocytów)

czerwona krzywa przedstawia dane uzyskane z użyciem ludzkiej hemoglobiny znajdującej się w erytrocytach.


Na osi X zaznaczono typowe wartości ciśnienia cząstkowego tlenu występujące w płucach oraz w tkankach innych narządów organizmu.

Krzywa wiązania tlenu

 

1. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące wiązania tlenu przez hemoglobinę są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Krzywa wiązania tlenu

 

 

2. Wiązanie 2,3BPG z hemoglobiną płodową jest znacznie słabsze niż z hemoglobiną
dorosłego człowieka. U ciężarnych kobiet stężenie 2,3BPG w erytrocytach jest o 30% wyższe niż u kobiet niebędących w ciąży.


Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby w poprawny sposób przedstawiało wpływ 2,3BPG na wiązanie tlenu przez hemoglobinę. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.


Podwyższone stężenie 2,3BPG w erytrocytach ciężarnych kobiet jest przyczyną
(obniżonego / podwyższonego) powinowactwa hemoglobiny matki do tlenu, co (ułatwia / utrudnia) dyfuzję tlenu z części macicznej łożyska do części płodowej łożyska.

 

3. Podaj przykład funkcji pełnionej przez hemoglobinę w erytrocytach, innej niż transportowanie tlenu.

Złącze nerwowo-mięśniowe

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Złącze nerwowomięśniowe to synapsa znajdująca się między neuronem ruchowym
a włóknem mięśniowym. Warunkiem niezbędnym do uwolnienia w synapsie przekaźnika nerwowego, np. acetylocholiny, jest połączenie pęcherzyków synaptycznych zawierających neurotransmiter z błoną komórkową neuronu. Umożliwia je kompleks fuzyjny tworzony przez kilka białek transbłonowych (SNARE).
Toksyna botulinowa jest wytwarzana przez beztlenowe bakterie Clostridium botulinum.
Po dostaniu się do organizmu człowieka toksyna botulinowa dociera do szczeliny
synaptycznej, gdzie łączy się z receptorami w błonie neuronu i wnika do jego wnętrza. Forma aktywna toksyny składa się z dwóch podjednostek łańcucha lekkiego oraz łańcucha ciężkiego które są połączone mostkiem disiarczkowym. Po rozłączeniu się tych podjednostek łańcuch lekki rozkłada białka z grupy SNARE. Ostatecznie dochodzi do zablokowania przewodzenia w złączu nerwowomięśniowym, w wyniku czego mięśnie ulegają zwiotczeniu.


Na poniższych schematach przedstawiono mechanizm przekazywania pobudzenia
w synapsie nerwowomięśniowej osoby zdrowej (A) oraz mechanizm działania toksyny botulinowej (B). Strzałkami oznaczono kolejność zdarzeń przedstawionych na schematach.

Złącze nerwowo-mięśniowe

 

1. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące działania toksyny botulinowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Złącze nerwowo-mięśniowe

 

2. Na podstawie przedstawionych w tekście informacji określ najwyższą rzędowość struktury białka toksyny botulinowej. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do jednej cechy budowy tego białka.

 

3. Uzupełnij tabelę uporządkuj w odpowiedniej kolejności procesy fizjologiczne zachodzące w synapsie nerwowomięśniowej u zdrowego człowieka. Wpisz numery 2.4. w odpowiednie miejsca tabeli.

Złącze nerwowo-mięśniowe

warunkowanie czarnego, brązowego lub żółtego koloru sierści psów rasy labrador retriever

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Psy rasy labrador retriever mo mieć sierść czarną, brązową lub żółtą. Za barwę sierści psów tej rasy odpowiadają dwa niezależnie dziedziczone geny. Każdy z tych genów ma dwa allele.

Allele pierwszego genu warunkują powstanie pigmentu allel dominujący E warunkuje jego wytworzenie i powstanie ciemnej sierści, natomiast recesywny allel e w układzie homozygotycznym uniemożliwia wytworzenie pigmentu i sierść pozostaje jasna żółta.

Allele drugiego genu są odpowiedzialne za kolor ciemnej sierści dominujący allel B odpowiada za wytworzenie czarnego barwnika, natomiast recesywny allel b za barwnik brązowy.


Psy o sierści żółtej mogą mieć różny kolor nosa może on być ciemny, jeżeli w ich
genotypie występuje przynajmniej jeden allel B, albo jasny gdy nie mają tego allelu.

Skrzyżowano żółtą samicę i brązowego samca mających już szczenięta: czarne, brązowe i żółte.


Na podstawie: www.labrador.org.pl


Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie podaj oczekiwany stosunek fenotypowy szczeniąt czarnych, brązowych i żółtych w potomstwie opisanej pary psów oraz określ prawdopodobieństwo, że żółte szczenię będzie miało ciemny nos.


Krzyżówka genetyczna:


Oczekiwany stosunek fenotypowy:


Prawdopodobieństwo, że żółte szczenię będzie miało ciemny nos: