Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Budowa nukleotydu DNA.

Budowa nukleotydu DNA.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) pełniący funkcję nośnika informacji genetycznej jest polimerem zbudowanym z nukleotydów. Na schemacie przedstawiono budowę nukleotydu.

Budowa nukleotydu DNA.

a) Podaj nazwy elementów budowy nukleotydu DNA oznaczonych na schemacie literami A i B.
b) Wymień nazwy wszystkich zasad azotowych występujących w nukleotydach DNA.