Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Przeprowadzono doświadczenie na hodowli ameb, którą podzielono na dwie próby: I i II.
W obydwu próbach była taka sama liczba komórek. Do komórek w każdej z prób wprowadzono
mikropętle, przy czym:

• w próbie II – z komórek mikropętle wycofano bez usunięcia jąder komórkowych.
• w próbie I – z komórek za pomocą mikropętli usunięto jądra komórkowe,

Sposób przeprowadzenia doświadczenia przedstawiono na poniższych rysunkach.

Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

a) Sformułuj problem badawczy opisanego doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Podaj, która grupa ameb – I czy II – była grupą kontrolną. Określ jej rolę
w interpretacji wyników doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Wyjaśnij, dlaczego ameby obumierały dopiero po pewnym czasie, a nie od razu
po usunięciu jądra komórkowego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Przekształcenia zachodzące podczas przemian metabolicznych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Na uproszczonym schemacie przedstawiono współzależność dwóch procesów metabolicznych
w komórce roślinnej.

Przekształcenia zachodzące podczas przemian metabolicznych. Przekształcenia zachodzące podczas przemian metabolicznych.

a) Uzupełnij powyższy schemat – wpisz w puste komórki nazwy lub wzory chemiczne
substancji będących substratami lub produktami wymienionych procesów.

Przekształcenia zachodzące podczas przemian metabolicznych.

b) Określ, który kierunek przemian metabolicznych – I czy II – ma charakter
anaboliczny. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do schematu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Opisz, na czym polegają przekształcenia energii zachodzące podczas procesów
metabolicznych przedstawionych na schemacie. W odpowiedzi wykaż ich
współzależność.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronó, znaczenie fotosystemów.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji
świetlnych fotosyntezy u roślin.

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronó, znaczenie fotosystemów.

a) Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

b) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały
informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronó, znaczenie fotosystemów.

Kompleks cytochromów znajduje się w (zewnętrznej błonie otoczki chloroplastu /
błonie tylakoidu). Pompa protonowa transportuje protony (do wnętrza tylakoidu / na zewnętrz
tylakoidu). Powstaje gradient protonowy, dzięki któremu następuje (fotoliza wody /
synteza ATP / synteza NADPH + H+).

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronó, znaczenie fotosystemów.

c) Spośród poniższych odpowiedzi A–D wybierz i zaznacz tę, która zawiera poprawne
informacje dotyczące fotosystemów uczestniczących w transporcie elektronów
zachodzącym w sposób niecykliczny oraz produktów reakcji towarzyszących temu
transportowi.

Reakcje świetlne fotosyntezy, łańcuch transportu elektronó, znaczenie fotosystemów.

Spoczynek względny i bezwzględny nasion.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

W cyklu życiowym roślin okrytonasiennych, gdy nasiona wraz z zawartymi w nich zarodkami
zostały już ukształtowane, następuje okres spoczynku, czyli stan zmniejszonej aktywności
metabolicznej nasion. Rozróżnia się: spoczynek względny i spoczynek bezwzględny nasion.

Spoczynek względny i bezwzględny nasion.

a) Określ różnicę między spoczynkiem względnym i bezwzględnym nasion.
W odpowiedzi uwzględnij oba rodzaje spoczynku, odnosząc się do właściwości nasion
i czynników środowiskowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Uzasadnij, że spoczynek nasion jest przejawem adaptacji rośliny okrytonasiennej
do warunków środowiska.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Znaczenie skurczy mięśni, zależność ich intensywności względem zużycia tlenu.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Naukowcy zaobserwowali, że podczas wysiadywania jaj przez samicę pytona birmańskiego
dochodzi do drżenia jej mięśni. W celu zbadania znaczenia tego zjawiska umieszczono
wysiadującą jaja samicę tego gatunku w termoizolowanej komorze, w której stopniowo
obniżano temperaturę powietrza. Wraz z obniżaniem temperatury w komorze obserwowano
wzrost liczby skurczów mięśni samicy i zużycie tlenu w jednostce czasu.
Wyniki doświadczenia przedstawiono na wykresie.

Znaczenie skurczy mięśni, zależność ich intensywności względem zużycia tlenu.

a) Wyjaśnij, dlaczego wraz ze wzrostem liczby skurczów mięśni samicy pytona
birmańskiego rośnie zużycie przez nią tlenu, w przeliczeniu na jednostkę masy ciała.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Określ, jaki wpływ na czas trwania rozwoju zarodkowego ma drżenie mięśni samicy
pytona przy niskiej temperaturze otoczenia. W odpowiedzi odwołaj się do tempa
przemian metabolicznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………